KTR s.r.o.  
U Korečnice

Uherský Brod

688 01

ADEX R5, R5.1

REGULÁTOR KOTLE VERNER

 

tel. 572 633 985

Provedení: PS pod panel kotle.
Regulátor se už nevyrábí, provádíme pouze opravy

 

r5.JPG (26473 bytes)

Seznam používaných zkratek:

PT - pokojový termostat

TK - teplota výstupní kotlové vody

TV - teplota vratné kotlové vody

TT - teplota topné vody za směšovacím ventilem

OC - oběhové čerpadlo

PP - spínač přiložení (rozpínací kontakt)

SV - směšovací ventil

Varianta R5:

1.1 Popis regulátoru

Regulátor VER9701 (dále jen regulátor) slouží pro řízení kotle na dřevoplyn s třírychlostním ventilátorem. Současně ovládá chod servopohonu SV a OC sekundárního okruhu. Regulátor je řízen jednočipovým mikropočítačem a je osazen všemi obvody pro zpracování vstupních signálů (teplot, stavu termostatů, ...), ovládání a zobrazení informací i výstupními výkonovými prvky.

Regulátor v sobě slučuje vlastnosti regulátoru výkonu kotle firmy VERNER Červený Kostelec a dynamického regulátoru topení společnosti KTR Uh. Brod.

Koncepce regulátoru vychází z přednostního ošetření provozu kotle a regulace teploty topné vody podle pokojové teploty v referenční místnosti. Pro řízení provozu kotle je snímána teplota výstupní a vratné kotlové vody. Regulátor nastavuje výkon ventilátoru kotle a polohu SV. Udržováním dostatečné teploty vratné vody je omezena nízkoteplotní koroze kotle, čímž se prodlužuje životnost tělesa kotle. Řízení výkonu umožňuje maximalizaci dodávaného výkonu kotle při zátopu a snížení celkové spotřeby energie během provozu. Při natopení objektu na požadovanou pokojovou teplotu regulátor automaticky snižuje výkon kotle, popř. uvede kotel do útlumového režimu pro další snížení spotřeby paliva.

Regulátor je vybaven akustickým výstupem pro signalizaci havarijního přetopení kotle a potřebu přiložení paliva.

Regulátor je určen pro zabudování pod kapotáž v horní části kotle. Na ovládacím panelu jsou umístěna ovládací tlačítka, displej, pojistkové držáky, a ovládací vypínače včetně signalizace. Z regulátoru jsou vyvedeny připojovací vodiče pro připojení do svorkovnice. Pro snazší připojení snímačů a regulačních prvků, které jsou umístěny mimo kotel, je vyvedena připojovací svorkovnice na zadní kryt kapotáže.

 

 

1.1. Funkční procedury regulátoru:

 

P.1 Ovládání oběhového čerpadla

P.2 Ovládání akustického výstupu

P.3 Řízení výkonu kotle

P.4 Krokování servopohonu

 

1.2. Ovládání regulátoru:

Pro ovládání regulátoru slouží tři ovládací tlačítka s označením SET , < , > . Dále regulátor vyhodnocuje stav sepnutí spínače Provoz/Přiložení a stav sepnutí pokojového termostatu.

Ovládací tlačítka SET, <,> slouží k zobrazení TK, TV, TT a nastavení požadované TT, TV.

Rozpínací kontakt PP slouží pro vypnutí ventilátoru při přikládání a k definovanému náběhu výkonu kotle po přiložení.

Tlačítko SET:

Tlačítko SET slouží k přepnutí regulátoru do režimu nastavování požadovaných teplot TK a TV. Při krátkém stlačení začne displej blikat a pomocí tlačítek < a > lze korigovat požadovanou teplotu TK. Stisknutím tlačítka SET na dobu cca 5 sec. přejde regulátor do režimu nastavování požadované TV. Během nastavování TV svítí desetinná tečka za údajem nastavené TV.

Tlačítko > :

Tlačítko > slouží k zobrazení teploty TT během provozu a zvyšování požadované TK nebo TV v režimu nastavování teplot po stisku tlačítka SET.

Tlačítko < :

Tlačítko < slouží k zobrazování TV během provozu a snižování požadované TK nebo TV v režimu nastavování teplot po stisku tlačítka SET.

Rozpínací kontakt PP:

Po rozepnutí spínače PP přejde regulátor do režimu PŘILOŽENÍ (vypnutí ventilátorů, blokování regulace, ukončení režimu STOP), po opětovném sepnutí spouští provoz s definovaným náběhem výkonu.

Pokojový termostat PT:

Regulátor vyhodnocuje poměr doby zapnuto/vypnuto během desetiminutového intervalu. Pro tento způsob vyhodnocování jsou nejvhodnější tzv. proporcionální pokojové termostaty.

 

 

1.3. Zobrazované údaje:

Displej 15 mm (2x sedmisegment) : Zobrazení okamžité TK, TV, TT a žádané TK,TV

(při nastavování požadovaných TK a TV zobrazuje nastavovanou hodnotu)

Signalizace přerušeného nebo zkratovaného teplotního čidla (--, ..)

St ... režim STOP

LED “Provoz” (zelená): signalizace režimu ZÁTOP (bliká) / Provoz(svítí)

LED VENTILÁTOR (zelená)

Svítí trvale při výkonu “1”

Bliká při výkonu “1/2”

Bliká pomalu při výkonu “1/3”

LED SERVO +, SERVO -, ČERPADLO: signalizace provozu ovládaných zařízení (žlutá, žlutá, zelená)

1.4. Akustický výstup:

Havarijní teplota na výstupu kotle - přerušovaně spínán

Požadavek na přiložení - sepnut

  

2. TECHNICKÉ POŽADAVKY

2.1 Pracovní podmínky

Teplota okolí při skladování: -10 až 70°C

Teplota okolního vzduchu při provozu: 0 až 55 °C

Vlhkost okolního vzduchu: max. 80%

 

2.2 Ochrana výrobku

Při skladování a manipulaci s výrobkem je nutno zamezit mechanickému poškození výrobku kontaktem s jinými výrobky nebo nástroji. Zvlášť velkou pozornost je třeba věnovat ochraně displeje.

2.3 Uvedení do provozu

Regulátor nevyžaduje žádnou speciální přípravu před uvedením do provozu. Po připojení čidel teploty a napájecího napětí je připraven k provozu.

2.4 Vnější vzhled

Regulátor je dodáván jako osazená deska plošného spoje se zapájenými vodiči pro připojení do svorkovnice kotle. Deska plošného spoje je chráněna nepájivou maskou.

 

 

3. TECHNICKÉ PARAMETRY:

 

Napájecí napětí: 230 V +10% / 50Hz+5%

Příkon: max. 10VA

Přesnost měření teploty: +2°C

Rozsah měření teploty: 0 až 99°C

Rozsah nastavení TK: 70 až 90°C

Rozsah nastavení TV: 55 až 65°C

Havarijní teplota TK: 95°C

Vstupy:

TK ... čidlo teploty výstupní vody kotle Ni10000/5000ppm

TV ... čidlo teploty vratné vody kotle Ni10000/5000ppm

TT ... čidlo teploty topné vody Ni10000/5000ppm

PT ... pokojový termostat CR 001

PP ... spínač PROVOZ/PŘILOŽENÍ

Výstupy:

Třírychlostní ventilátor kotle 230V/50 Hz (relé )

Oběhové čerpadlo 230V/50Hz (relé )

Servopohon 24 Vstř. ESBE 62 (2x triak)

Akustická signalizace 12V/20 mA (optron)

Jištění: primární vinutí transformátoru - trubičková skleněná tavná pojistka 5x20mm T63mA

 

Krytí : IP 00

Bezpečnostní třída, pro kterou je regulátor určen: Elektrický předmět třídy 1

Rozměry PS: 197x92 mm

 

Varianta R5.1

Varianta R5.1 se liší v nastavení parametrů:

Nenastavuje se teplota kotle, která je pevně daná 85°C. Mimo teploty vratu se nastavuje hodnota udržovací teploty TT (teplota topné vody při rozepnutém pokojovém termostatu).

Další popis regulátoru je shodný s variantou R5.