KTR s.r.o.  
U Korečnice

Uherský Brod

688 01

ADEX SL-3

REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

 

tel. 572 633 985

Provedení: Skříňka na kotel

sl3.JPG (25475 bytes)

Obr.1  ADEX SL-3

1. POPIS REGULÁTORU

Regulátor je řešen jako procesorový s analogovým čidlem teploty, reléovými výstupy pro ventilátor a motor roštu kotle, a se vstupy pro pokojový termostat a havarijní termostat s rozpínacím kontaktem, zařazeným do okruhu napájecího napětí výstupních relé.

Na čelním panelu regulátoru je, kontrolka zapnutí regulátoru, dvaapůlmístný displej LED zelené barvy s výškou číslic 15 mm, kontrolky chodu motoru roštu, provozu (stavu havarijního termostatu), chodu ventilátoru a čtyři ovládací tlačítka . Regulátor bude zapínán a vypínán síťovým spínačem. Displej v automatickém režimu zobrazuje aktuální kotlovou teplotu. V nastavovacím režimu zobrazuje požadovanou kotlovou teplotu, dobu prodlevy roštu, dobu chodu roštu. V manuálním režimu zobrazuje chod roštu a ventilátoru. V servisním režimu umožňuje nastavení hystereze spínání kotle a zobrazení poslední havarijní teploty kotle.

1.1 Technické parametry:

Napájení: 230V/50Hz

Příkon elektroniky: max. 4VA

El. krytí: IP 41 (při zabudování svisle na kotel )

Výstup pro ventilátor: 230V/50Hz, max. 6.3A

Výstup pro rošt: 230V/50Hz + 230V/50Hz, zpožděný přes C 3,5m F

Vstup pro PT: bezpotenciálový spínací kontakt

Vstup pro HT: bezpotenciálový rozpínací kontakt

Měřená teplota: 0 - 110°C, přesnost + 2°C

Nastavení teploty kotle: 60 ÷ 90°C

Nastavení hystereze spínání kotle: 1 ÷ 15 °C

Nastavení krokování roštu: 0.5 ÷ 3,0 / 35 ÷ 199 sekund (chod/prodleva)

Rozměry max. 190 x 140 x 55 mm

1.2 Vstupy

Jako vstupní veličiny regulátor snímá hodnotu odporu čidla teploty kotlové vody, sepnutí pokojového termostatu a rozepnutí havarijního termostatu. Na vstupech pro pokojový termostat i havarijní termostat je bezpečné napětí. Nelze připojit termostaty, které přivedou na vstup cizí napětí. Lze použít pouze termostaty, které mají na výstupu bezpotenciálový kontakt. Na vstup PT lze připojit regulátory, které mají na výstupu NPN tranzistor s otevřeným kolektorem, nejlépe výstup optronu.

Na vstup pro havarijní termostat lze připojit pouze kontaktní termostat bez cizího napětí.

1.3 Zálohovací paměť

Všechny nastavené hodnoty jsou uloženy do paměti, ve které zůstávají zachovány i po odpojení regulátoru od sítě. Do této paměti je zapsána i poslední havarijní teplota kotle.

 

 

2. REŽIMY REGULÁTORU

Automatický režim

V automatickém režimu se nachází regulátor po zapnutí síťového spínače, pokud při předchozím vypnutí nebyl navozen režim havárie.

Na displeji je zobrazena kotlová teplota. Pokud je sepnut pokojový termostat, je sepnut ventilátor a podle přednastavených hodnot v paměti regulátoru cykluje posuv roštu. Překročí-li kotlová teplota hodnotu nastavenou v paměti, jsou ventilátor i cyklování roštu vypnuty. Při poklesu o nastavenou hysterezi (přednastaveno 5°C) je chod ventilátoru i roštu obnoven. Vypnutím pokojového termostatu je blokován chod ventilátoru i roštu bez ohledu na kotlovou teplotu.

Režim havárie :

Rozepnutí havarijního termostatu je signalizováno zhasnutím kontrolky “PROVOZ”. Regulátor je uveden do stavu havárie, při kterém vypíná oba motory a na displeji problikává symbol “Ht”. Při poklesu kotlové teploty pod spínací teplotu havarijního termostatu a následném sepnutí havarijního termostatu se rozsvítí se kontrolka “PROVOZ”. Svítí-li kontrolka “PROVOZ”, je možno havárii vybavit stiskem tlačítka × . Jinak je stav havárie uložen do paměti a nemaže se ani vypnutím regulátoru.

Režim “STOP”

Režim STOP slouží k odstavení kotle při vyhasnutí. Dosáhl-li kotel teplotu 60°C, zahájí se test poklesu pod 35°C. Klesne-li teplota kotle pod 35°C, regulátor vypne rošt i ventilátor a na displeji zobrazí “St”. Tento stav se zruší stiskem tlačítka × nebo novým zapnutím regulátoru.

 

 

3. OBSLUHA REGULÁTORU

Po zapnutí síťového spínače je regulátor uveden do automatického režimu s hodnotami, přednastavenými ve výrobě nebo uživatelem při předchozím provozu. Na displeji se zobrazuje kotlová teplota.

Nastavení kotlové teploty:

Stiskem tlačítka × se zobrazí nastavená kotlová teplota (bliká). Tlačítky se šipkami se mění nastavená hodnota v rozsahu 60 až 90°C. Příslušné tlačítko se drží stisknuté, dokud displej nezobrazí požadovanou hodnotu. Není-li 5 sekund sepnuto žádné tlačítko, je nastavená hodnota uložena do paměti a regulátor přejde do automatického režimu .

Nastavení krokování roštu:

- Je-li stisknuto tlačítko × po dobu 5 sekund, přejde regulátor do režimu nastavování krokování roštu:

- Nejprve se zobrazí doba prodlevy chodu roštu s desetinnou tečkou za číselnou hodnotou prodlevy.

Tlačítky se šipkami se mění hodnota v rozsahu 1 až 199 sekund.

- Dalším stiskem tlačítka × se zobrazí doba chodu roštu s desetinnou tečkou mezi jednotlivými

číslicemi. Pomocí tlačítek se šipkami se mění hodnota v rozsahu 0.1 až 9.9 sekund.

- Po uplynutí 5 sekund bez stisku tlačítek se nastavené hodnoty uloží do paměti a regulátor přejde do

automatického režimu.

Nastavení manuálního režimu:

Stiskem jednoho z tlačítek ( šipky , ¬ ) přejde regulátor do manuálního režimu. Ventilátor a rošt se spustí stiskem příslušného tlačítka na dobu cca 1 sec. Zpětný chod roštu je spuštěn pouze po dobu stisku tlačítka ¬ . Displej i kontrolky roštu a ventilátoru signalizují manuální režim i chod příslušného motoru.

Manuální režim je ukončen stiskem tlačítka × nebo rozepnutím havarijního termostatu.

Servisní nastavení hystereze spínání

Je-li při zapnutí síťového vypínače současně stisknuto tlačítko × , zobrazí displej symbol “ Hy ” a následně aktuální hodnotu hystereze. Tlačítky se šipkami lze tuto hodnotu měnit v rozsahu 1 až 15°C. Není-li poté 5 sekund stisknuto žádné tlačítko, je hodnota hystereze uložena do paměti a zahájen automatický režim.

Vyčtení poslední havarijní teploty z paměti regulátoru:

Pokud jsou při zapnutí síťového vypínače regulátoru současně stisknuta tlačítka × a šipka ventilatoru , zobrazí se symbol “ Ht ” a následně poslední havarijní teplota kotle. Havarijní teplota je do paměti uložena při vypnutí havarijního termostatu. Její uložení do paměti slouží pro kontrolu vypínací teploty havarijního termostatu. Po uvolnění tlačítek zobrazuje displej hodnotu z paměti ještě 2 sekundy a pak regulátor přejde do automatického režimu.

 

 

Sv_sl32.gif (10745 bytes)

Obr. 2 Svorkové schéma regulátoru ADEX SL-3.2

Historie variant regulátoru SL3:

SL3 ... Původní varianta regulátoru
SL3.1 ... Doplněn výstup pro kotlové čerpadlo
SL3.2 ... Reverzace roštu znepřístupněna obsluze. Důvodem časté poškození reverzačního relé při pokusu  uvolnit zablokovaný rošt opakovanou reverzací. Reverzace zůstává k dispozici pro servisní účely.

SL3.3 ... S ohledem na nové normy přidáno další bezpečnostní relé