APLIKACE

Základní aplikace Zajímavé aplikace Montážní tipy Pomocník pro výběr regulátorů ADEX

Základní aplikace regulátorů ADEX

Regulátory ADEX se nejčastěji používají v soustavách, kde je požadována teplotní ochrana kotlů. Typickým příkladem je soustava s kotlem s ocelovým výměníkem. Je to velká většina kotlů na tuhá paliva (uhlí, dřevo, pelety) ale také některé plynové kotle. Tyto kotle vyžadují dodržení provozní teploty výměníku, což se zajišťuje hlídáním teploty vratné kotlové vody. U soustav s oběhovým čerpadlem v kotlovém okruhu by neměla teplota vratné vody dlouhodobě klesnout pod 60°C, u systémů se samotížným kotlovým okruhem pod 55°C. Při provozování kotle na nižších teplotách dochází ke snížení životnosti výměníků kotle. Často se tento jev nazývá nízkoteplotní korozí. U kotlů na tuhá paliva navíc dochází ke zvýšené tvorbě dehtů a celkovému zanášení kotle, což snižuje účinnost. U pyrolýzních kotlů nedochází optimálně k pyrolýze. To má za následek další snížení účinnosti. Uživatelé většinou poznají, že kotel správně "nehučí".
Regulátory ADEX hlídají kotle také proti nechtěnému nárůstu teploty nad havarijní mez. Regulační algoritmus zajistí řízené odpouštění výkonu z kotle tak, aby klesla teplota pod havarijní mez, ale aby současně nedošlo k propláchnutí kotle studenou vodou. Prudká změna teplot kotle škodí konstrukci kotle a navíc by došlo k náběhu kotle do plného výkonu v době, kdy je požadován nízký výkon kotle.

Pro splnění uvedených požadavků se většinou používá následující systém:

Z regulátorů ADEX lze pro tuto aplikaci použít ADEX Comfort R, ADEX Numira R5.1 nebo ADEX EKVI 5.1.
Regulátory Numira se používají tam, kde není žádoucí zásah obsluhy do nastavení regulátoru. Numira nemá žádné nastavovací prvky pro obsluhu. Teplotu topné vody vypočítává podle chování pokojového termostatu a potřebuje několik hodin na seznámení se s otopnou soustavou, na kterou adaptuje regulační algoritmus.
Regulátory EKVI se používají v objektech, kde není možno vybrat referenční místnost a prezentují klasický regulátor podle venkovní teploty.
Regulátor Comfort R v sobě slučuje vlastnosti obou předchozích a umožňuje doladit regulační proces pomocí čtyř nastavovacích prvků, přístupných obsluze.

Regulátor Comfort R navíc umožňuje ovládání záložního kotle pro případ, kdy hlavní kotel může vyhasnout a požaduje se automatický přechod na záložní, většinou plynový nebo elektrický kotel. pro obdobné systémy lze použít i regulátory Numira s programy UE, jejichž popis najdete ZDE.

Kotle na tuhá paliva dosahují nejlepší ekonomičnosti provozu při jmenovitém výkonu. Proto se čím dál častěji osazují v kombinaci s akumulační nádrží.

Zde je opět nutno zajistit provozní teplotu kotle. K tomu se používá regulátor ADEX MIDI 2010. Kromě hlídání teploty vratné kotlové vody ovládá i podle teplotní diference na kotli oběhové čerpadlo kotle. Zamezuje tak zpětnému vybíjení nabité akumulační nádrže do kotle. Regulátor Comfort R zase pomocí vyhodnocení teplot z akumulační nádrže a kotlového okruhu nastavuje směšovací ventil topného okruhu s cílem nejprve výkon kotle předat otopné soustavě, přebytky ukládat do akumulační nádrže a po vyhasnutí kotle vyčerpat akumulační nádrž a popřípadě zapnout záložní kotel. K tomu postačuje jen jeden pokojový termostat. Při zátopu v hlavním kotli je automaticky záložní kotel odstaven.


 

Zajímavé aplikace regulátorů ADEX

ADEX MIDI RC - Regulační souprava s bezdrátovou komunikací pro víceokruhové systémy. Jednoduchá montáž se sníženými nároky na kabeláž.

ADEX Comfort R - Regulátor s programovou úpravou pro nabíjení zásobníku TUV z akumulační nádrže nebo spínání záložního elektrického nebo plynového kotle a řešením teplotní ochrany kotlového okruhu v systémech se špatnou cirkulací kotlového okruhu.

ADEX Comfort R/Systém 11 - systém s akumulací a záložním kotlem, připojeným přes přepínací ventil.

NUMIRA N3PT - Regulátor ADEX Numira s programem pro ovládání více čerpadel s jedním směšovacím ventilem.

Numira UE - Regulátory ADEX Numira s programovým vybavením pro soustavy s kotlem na tuhá paliva nebo akumulační nádrží a elektrokotlem, řešící automatické přepnutí na elektrokotel při vyhasnutí kotle nebo při vybití akumulační nádrže. Místo elektrického kotle lze ve schématech použít i kotel plynový, pokud ale nevyžaduje ochranu proti nízkoteplotní korozi (kondenzační kotle a většina závěsných kotlů).

PETADOMI - řízení řadiče kotlů ADEX DOMINO přímo pokojovým termostatem s analogovým výstupem


Montážní tipy

Nevhodné snímání teploty kotlové vody

Při samotížné kotlové cirkulaci dochází někdy k rozdílné kotlové teplotě v kotlovém výměníku a na výstupním kotlovém potrubí, na které se čidlo běžně umísťuje. Obvyklým projevem tohoto stavu je, že při otevření směšovacího ventilu dojde k nárůstu teploty na výstupním kotlovém potrubí vytlačením horké vody z kotle. Regulátor pak při zavřeném směšovacím ventilu reaguje na var kotle opožděně. V takovém případě je nutno umístit čidlo výstupní vody co nejblíže kotlovému tělesu nebo přímo na kotlové těleso.

Problémy se snímáním teploty vratné kotlové vody

umisteni_V.gif (5006 bytes)

V samotížných kotlových okruzích bývá často problematické současně udržovat požadovanou teplotu vratné vody a přitom neomezovat výkon dodávaný do otopné soustavy. Při malém průtoku přes kotel a teplotním spádu daném nastavením výstupní i vratné kotlové teploty není možno odebrat z kotle jmenovitý výkon a obzvláště při zátopu do studené soustavy dochází k prodloužení doby, než je dosažena požadovaná pokojová teplota. Po prohřátí otopné vody v soustavě dojde k k takovému pootevření směšovacího ventilu, že průtok přes kotel je již dostačující.
Nejúčinnějším řešením popsaného problému je použití primárního i sekundárního oběhového čerpadla, kdy je zajištěno i správné směšování otopné vody směšovacím ventilem. Pokud je kotlový okruh realizován bez kotlového čerpadla, je nutno zajistit aby v něm bylo co nejméně překážek samotížné cirkulace a aby měl dostatečnou výšku. Obzvláště malá světlost potrubí, použití nevhodných ventilů (šoupátka místo kulových ventilů), zbytečná kolena na potrubí, dlouhé vodorovné úseky potrubí, ... způsobují že samotížná cirkulace v kotlovém okruhu nefunguje. Proto je potřeba samotížný okruh realizovat potrubím dostatečné světlosti (nejlépe blížící se výstupní světlosti kotle), bez zbytečných kolen a s výškou alespoň 1 metr. Z hlediska regulace je vhodné čidlo vratné kotlové vody umístit do nejvyššího bodu vratného kotlového potrubí (pod směšovací ventil). Při pomalé kotlové cirkulaci se do tohoto místa dříve dostane teplá voda - zrychlí se otvírání směšovacího ventilu. Pokud by hrozilo podchlazení kotle proplachováním vodou z kotlového okruhu, tak to čidlo i na tomto místě zaregistruje.

Pozn.: Řešením není ani osazení pouze kotlového čerpadla bez čerpadla v otopném okruhu. Bez čerpadla v otopném okruhu dochází při změnách průtoku přes otopný systém k nerovnoměrnému zásobování teplem především u vzdálenějších radiátorů.

Teplota vody v zásobníku TUV

Pro omezení teploty TUV lze řídit ohřev TUV na požadovanou teplotu už při nabíjení TUV použitím nabíjecího čerpadla nebo ventilu. Vhodnějším řešením je nabíjení zásobníku TUV na kotlovou teplotu a omezení teploty TUV řešit až na straně TUV směšovacím ventilem. Toto řešení umožňuje použití samotížné cirkulace nabíjecího okruhu, což má kladný vliv na ošetření výpadku proudu a odběr výkonu po dobu sklesávání výkonu kotle. Současně se tímto řešením zvýší energie, akumulovaná v zásobníku TUV (více teplé vody po smíchání na nižší teplotu) a odstraní se problém přemnožení nebezpečných baktérií.

Jako termostat pro zásobníky TUV je vhodné použít termostat ADEX TTUV, který umožňuje nastavit hysterezi spínání a tím omezit počet nabíjecích cyklů především v letním období.

Přetápění vytápěného prostoru v přechodném období s regulátorem Comfort

Regulátory Comfort umožňují zvýšení tepelné pohody omezením sklesání teploty topné vody pod dolní mez, nazývanou jako udržovací teplota. Při provozu bez čidla venkovní teploty je tato hodnota pevně daná nastavením prvku TMIN. Většinou se nastavuje hodnota kolem 35°C. Zatímco v zimním období je efekt zlepšení tepelné pohody příjemný, může v přechodném období na jaře nebo na podzim docházet k nárůstu prostorové teploty nad požadovanou hodnotu. Funkce udržovací teploty se pak vypne nastavením prvku TMIN na minimální hodnotu. Regulátor pak při vypnutí pokojového termostatu na déle, než 10 minut přejde do letního režimu s odstavením kotle i čerpadel. Prvním sepnutím pokojového termostatu je letní režim ukončen a zahájí se vytápění na požadovanou prostorovou teplotu.

 


 

www.ktr-adex.cz